Tagged: แม่น้ำโขง Toggle Comment Threads | ปุ่มลัดคีย์บอร์ด

 • mekhong 02:14 on 01/04/2012 ลิงก์ถาวร | ตอบกลับ
  Tags: กฟผ., ช.การช่าง, นายสมภพ เนตรไลย์, น้ำโขงเขื่อนไชยบุรี, ประชาชน, ผลิตไฟฟ้า, , สปป.ลาว, สัญญา, สัญญา ซื้อไฟฟ้า, อีสาน, , เขื่อนไชยะบุรี, เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัด, แม่น้ำโขง   

  เครือข่ายปชช.ลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดอีสานจี้ กฟผ. เปิดข้อมูลสัญญาซื้อไฟฟ้าเขื่อนไชยะบุรี จาก สปป.ลาว 


  เครือข่ายปชช.ลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดอีสานจี้ กฟผ. เปิดข้อมูลสัญญาซื้อไฟฟ้าเขื่อนไชยะบุรี จาก สปป.ลาว

  วันนี้ (4 ก.พ.) เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัด ภาคอีสาน ได้จัดเวทีผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงสายหลัก กรณีเขื่อนไชยะบุรีใน สปป.ลาว ของ บริษัท ช.การช่าง (มหาชน) จำกัด โดยมีตัวแทนจาก คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา กรมทรัพยากรน้ำ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ลงมาร่วมรับฟังข้อมูล และศึกษาข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

   

  การจัดเวทีได้นำเสนอข้อมูลผลการวิจัยไทบ้าน 10 หมู่บ้านในตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงสายหลักในช่วงหลังปี 2535 เป็นต้นมา โดย นายอำนาจ  ไตรจักร นักวิจัยไทบ้านตำบลพระกลางทุ่งสรุปให้ฟังพอคร่าวๆ จากผลการวิจัย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงหลังจากการสร้างเขื่อนในจีนได้ส่งผลกระทบ และสร้างความเสียหายแก่ชุมชนลุ่มน้ำโขงที่สำคัญ คือ จากการสำรวจข้อมูล 47 ครัวเรือน ทำให้พื้นที่การเกษตรกรรมริมฝั่งแม่น้ำโขงที่เกษตรกรปลูกพืชผักในช่วงฤดูแล้ง มีมูลค่าความเสียหายในปี 2553/54 กว่า 800,000 บาท และครัวเรือนที่ทำการประมงพื้นบ้าน 20 ครอบครัวได้รับผลกระทบมีมูลค่าความเสียหาย 700,000 บาท/ปี จากการไม่สามารถจับปลาได้ เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขงที่ขึ้นลงไม่ปกติตามฤดูกาล นอกจากนี้ กระแสน้ำจากการปล่อยน้ำไม่สม่ำเสมอทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง และกัดเซาะตลิ่งพังทำให้พื้นที่อยู่อาศัย และพื้นที่เพาะปลูกถูกทำลาย 31 ไร่ มูลค่าเสียหาย 3.7 ล้านบาท โดยไม่ได้รวมมูลค่าการเสียโอกาสที่เกษตรกรไม่ได้ทำมาหินในพื้นที่ดังกล่าวมากกว่า 20 ปี หากรวมพื้นที่เสียหายจากการ

   

  ต่อมา นายสุรจิต  ชิ รเวทย์ สว. และรองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้กล่าวถึงรายงานผลการตรวจสอบจากคณะกรรมาธิการฯ ว่า การก่อสร้างอะไรลงไปในลำน้ำสายหลัก ตัวน้ำโขง เราได้มีข้อตกลงภายใน 4 ประเทศ ที่ได้ลงนามกันไว้เมื่อปี 2538 ข้อตกลงนี้เป็นการบังคับว่า ถ้าจะทำอะไรลงไปจะต้องได้รับฉันทามติเป็นเอกฉันท์จากสี่ประเทศ คือ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม และโครงการสร้างเขื่อนไชยะบุรี เป็นหนึ่งใน 12 โครงการ และโครงการนี้เป็นโครงการแรกที่มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล ซึ่ง กรรมาธิการฯ วุฒิสภา หลังจากได้รับการร้องเรียนจากพี่น้อง จึงลงมาศึกษาข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง กระบวนการขั้นตอน ความโปร่งใส และไดกระทำไปชอบด้วย หรือไม่ ดังนั้น ทั้งสี่ประเทศนี้ให้เป็นบรรทัดฐานร่วมกันในการทำงาน งานนี้เป็นงานแรกใครจะละเมิดก็เป็นที่วิตกกังวล โดยเฉพาะข้อวิตกกังวลในเรื่องถ้ามีผลกระทบข้ามพรมแดนใครจะรับผิดชอบ เพราะการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงมีผลกระทบข้ามพรมแดนแน่ โครงการนี้เริ่มต้นกันมาหลายรัฐบาล และการสร้างเขื่อนไชยะบุรีเป็นการลงทุนของเอกชนเข้าไปตกลงกับรัฐบาลลาวเข้า ไปลงทุนศึกษาข้อมูล ต่อมาในปี 2553 ลาวมีความประสงค์จะสร้างเขื่อนนี้ ก็มีคณะกรรมการร่วม และมีตัวแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าไปร่วมในกระบวนการ ในกรณีประเทศไทยต้องใช้กฎหมายไทยที่ต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก ประชาชน ซึ่งมีระยะเวลาเพียง 6 เดือนเท่านั้น แต่สามารถขยายเวลาได้ตามความเหมาะสม จึงมีเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนแค่ 3 เวที แต่ผลกระทบต่อลำน้ำสาขา เช่น ลำน้ำสงคราม มูล ชี ไม่ได้มีเวทีครอบคลุม จึงมีข้อกังวลต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ภายหลังจากการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง แต่รัฐบาลลาวยืนยันจะสร้างแม้ว่าชาติอื่นๆ ไม่เห็นด้วย และให้ยืดระยะเวลาออกไป เพื่อศึกษาผลกระทบให้รอบด้านก็ตาม ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ผ่านกระบวนการที่เป็นมติเอกฉันท์ 4 ชาติที่ประชุมเมื่อวันที 8-9 ธันวาคม 2554 ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ที่ผ่านมา

   

  ใน ระหว่างการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ปรากฏว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ไปทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนในลาว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554 ที่ สปป.ลาว ทั้งๆ ที่ มติ ครม. เมื่อปี 2553 ให้ทำสัญญาได้ภายใต้เงื่อนไข และกระบวนการตามมติของชาติทั้ง 4 ตามข้อตกลงปี 2538 จึงมีคำถามจากเครือข่ายภาคประชาชน 7 จังหวัดลุ่มน้ำโขงต่อ กฟผ. ที่ไปทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเอกชนไทยในลาวได้อย่างไร โดยไม่ปรึกษาขอความเห็นจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐาน เลขาฯ ของ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง หรือ MRC ที่กระบวนการ ขั้นตอน การทำงานยังไม่ถึงที่สุด เหตุไฉนทาง กฟผ. จึงไปเซ็นต์สัญญาก่อนได้อย่าง ทั้งที่กระบวนการของ MRC ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่ สว.สุรจิต ชิรเวทย์ กล่าวทิ้งท้าย

   

  ดร.โอภาส ปัญญา อนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนนักวิชาการจาก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความเห็นต่อโครงการเขื่อนไชยะบุรี ว่า ผมต้องยกย่องชมเชยชาวบ้านที่ทำการศึกษาปัญหาผลกระทบนี้ และเราต้องยกระดับการต่อสู้ ความรู้ คือ อำนาจ โลกสมัยใหม่การต่อสู้ต้องต่อสู้ด้วยการตั้งคำถามให้ถูก อย่าไปติดยึดเทคนิคเล็กๆ ให้ตั้งคำถามหลักให้คนฟังใหญ่ๆ ไปคิด คำถามข้อที่หนึ่ง กระบวนการลงนามเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หรือไม่ การเป็นมาของโครงการไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่เกี่ยวข้องทางนโยบาย เช่น รัฐบาล MRC ธนาคาร และ ช.การช่าง ข้อที่สองผลกระทบเชิงนิเวศทั้งระบบ ข้อที่สอง ท่านจะยอมรับข้อมูลจากท้องถิ่นได้หรือไม่ที่เป็นผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ข้อที่สาม ผลกระทบวิถีชีวิต ความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชนที่เป็นประเด็นสำคัญของโลก ข้อสี่ การพัฒนา (ไฟฟ้า) กับ การทำลายความมั่นคงทางด้านอาหารของชุมชนท้องถิ่น รัฐจะเลือกยืนอยู่ฝ่ายไหน ข้อสุดท้าย ในเชิงสากล ธนาคารโลก ได้ประกาศยุติการสนับสนุนการสร้างเขื่อน เพราะสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตมนุษย์ และสร้างความขัดแย้งภายในสังคมประเทศนั้นๆ เพราะฉะนั้นชาวบ้านเราต้องยกระดับการต่อสู้ให้เขาตอบโจทย์เรา และคำถามเหล่านี้เป็นคำถามเชิงยุทธศาสตร์

   

  ในขณะเดียวกัน คุณมนตรี  จันทวงศ์ อนุกรรมาธิการฯ มีคำถามไปยัง กฟผ. คือ ทำไมต้องเร่งรีบลงนามในวันที่ 29 ตุลาคม 2554 ทั้งที่น้ำท่วม กทม. และเป็นวันหยุด ยังไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน และมติ ครม. เองก็ไม่ได้มีความชัดเจนในการอนุญาตให้ลงนามซื้อ-ขายไฟฟ้าจากเอกชนไทยในลาว ได้ เพราะกระบวนการยังไม่สิ้นสุดตามมติของ คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) ความเร่งรีบเพราะประโยชน์ทับซ้อนในการลงทุนในลาว หรือไม่ เนื่องจากการร่วมลงทุนในบริษัทลูกของ กฟผ.

   

  ทางด้าน นายสมภพ  เนตรไลย์ ประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัด ได้กล่าวปิดท้ายเวทีเสวนาว่า ผมคิดว่าวันนี้ชาวบ้านเราถูกหลอก พากเราทำงานนี้สู้เพื่อสาธารณะ ไม่ได้สู้เพื่อเรา ทาง กฟผ. ทำเช่นนี้สร้างความแตกแยก และกระแสการต่อต้านรุกทวีคูณมากขึ้น งานนี้ต้องมีการตายเกิดขึ้นถึงจะยุติ เราต้องต่อสู้เพื่อลูกเพื่อหลานเราต่อไป… นั่นคือเสียงกร้าวของแกนนำเครือข่ายฯ ทิ้งท้ายงานเสวนาวันนี้

   

   

  ขอขอบคุณ เนื้อหาและภาพประกอบ จาก ประชาธรรม สถานีข่าวประชาชน

  โพสเมื่อ วันที่ 4 ก.พ. 2555 เวลา : 18:54 น.
  ผู้เขียน : บรรพต ศรีจันทร์นิตย์

   

   
 • mekhong 01:57 on 01/04/2012 ลิงก์ถาวร | ตอบกลับ
  Tags: ธาตุพนม, , เขื่อนไชยบรี, แม่น้ำโขง, , ,   


  วันนี้ อาทิตย์ 1 เมษายน 2555
  ทีมงานของเรา ได้ท่องเที่ยว หรือ ทัวร์ เยี่ยมชมแม่น้ำโขง ตั้งแต่ โขงเจียม(อุบลฯ) เลาะแล่นขึ้นสู่ มุกดาหาร ธาตุพนม …
  เพื่อการสำรวจสภาพน้ำโขงในห้วงเมษายน หรือหน้าแล้งแห้งผาก…
  สิ่งที่เราได้พบเห็นนั้น: น้ำโขงลดแห้งลงมาก การประมงหรือบรรยากาศเรือจับปลาน้อยแทบไม่มีคนหาปลาแล้ว
  จากที่ได้ไถ่ถามพี่น้องแถวริมโขง-ธาตุพนม บอกว่า เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนหาปลาแล้ว อาจมีสายเหตุหลักจากการสร้างเขื่อน ทำให้นิเวศวิทยาของปลาเปลี่ยนไป เพราะปลาในน้ำโขงหายากมาก
  อธิเช่น ปลาเผาะ ก่อนหน้านี้พอหาได้ไม่อดอยาก
  ปัจจุบันผู้ประกอบการร้านอาหาร ต้องไปหาซื้อจาก ชาวกัมพูชา(ทะเลสาบทนเลซาบ) และไปรับซื้อแถวๆโขงเจียม ถึงจะพอมีปลาจัดทำเมนูจานโปรดให้ลูกค้ารัปทาน
  ส่วนการเกษตรชายฝั่งแม่น้ำโขงก็ดูเงียบเหงา พี่น้องริมโขง กล่าว
  และที่ไม่มีไครคาดคิดได้ คือ หากมีการสร้างเขื่อนไชยบุรีและเขื่อนอื่นตามมา สภาพการเป็นอยู่ของผู้คนรากหญ้า อาศัยทรัพยากรธรรมชาติดำรงชีพ จะเป็นเช่นไร โปรดติดตาม….. ที่นี่

   
 • mekhong 01:53 on 28/04/2011 ลิงก์ถาวร | ตอบกลับ
  Tags: ขะลอ สร้าง เขื่อน ไซยะบุรี ลาว, , สหรัฐอเมริกา, เอ็มอาร์ซี, แม่น้ำโขง   

  สหรัฐชะลอสร้างเขื่อนไซยะบุรี ในลาว อ้างรอศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 


  สหรัฐชะลอสร้างเขื่อนไซยะบุรี ในลาว อ้างรอศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  หนังสือพิมพ์แนวหน้า –พุธที่ 27 เมษายน 2554 07:21:02 น.

  ข่าวต่างประเทศรายงาน โดยอ้างคำแถลงการณ์ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ที่ระบุว่า สหรัฐยินดีต่อการตัดสินใจชะลอการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่า 3,500 ล้านเหรียญ ออกไปก่อน จนกว่าคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง 4 ประเทศ (เอ็มอาร์ซี) ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ศึกษาและตัดสินใจถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่จะเกิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงอย่างละเอียดต่อไป

  ทั้งนี้ การสร้างเขื่อนไซยะบุรี ถือเป็นโครงการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงตอนล่างแห่งแรกที่แขวงไซยะบุรี ซึ่งลาวยืนยันตลอดเวลาว่า เขื่อนดังกล่าว เป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่กลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภาคีกลุ่มเอ็มอาร์ซี ต่างไม่เห็นด้วย เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อการดำรงชีวิตของผู้คนปลายแม่น้ำ มากกว่า 

   
 • mekhong 16:27 on 21/04/2011 ลิงก์ถาวร | ตอบกลับ
  Tags: , , แม่น้ำโขง,   

  News about Xayaburi Dam on the Mekong River in Laos (part 1) 


  News about Xayaburi Dam on the Mekong River in Laos (part 1)

  News about Xayaburi Dam on the Mekong River in Laos (part 2)

   
 • mekhong 15:39 on 21/04/2011 ลิงก์ถาวร | ตอบกลับ
  Tags: น้ำจืด, ปลาโลมา, แม่น้ำโขง   

  ดูปลาโลมาแม่น้ำโขง 


  ดูปลาโลมาแม่น้ำโขง

  ที่ชายแดนลาวด้านทิศใต้ติดกับเขมร เป็นทะเลสาบกว้าง มีปลาโลมาอิรวดีหลายตัว คลิปนี้ยังไม่ขึ้น แต่วิวสวยดีครับ เลยลงให้ชมก่อน


   
 • mekhong 15:30 on 21/04/2011 ลิงก์ถาวร | ตอบกลับ
  Tags: แม่น้ำโขง   

  ปลาในน้ำโขงเริ่มหายาก จ.นครพนม Sub thai 


  ปลาในน้ำโขงเริ่มหายาก จ.นครพนม Sub thai

  เหตุเกิดที่บ้าน สำราญ ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม

   
 • mekhong 15:11 on 21/04/2011 ลิงก์ถาวร | ตอบกลับ
  Tags: แม่น้ำโขง   

  เรื่องราวเกี่ยวกับน้ำโขง จากการทำรายงานข่าวของ ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ 


  เรื่องราวเกี่ยวกับน้ำโขง จากการทำรายงานข่าวของ ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ


   
 • mekhong 15:06 on 21/04/2011 ลิงก์ถาวร | ตอบกลับ
  Tags: แม่น้ำโขง   

  วิกฤตแม่น้ำโขง โดย ElearningEng 


  วิกฤตแม่น้ำโขง

  รายละเอียด:  เปิดโลกลานเกียร์ เรื่อง วิกฤตแม่น้ำโขง:ภัยแล้งหรือน้ำท่วม?
  โดย รองศาสตราจารย์ ชัยยุทธ สุขศรี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ

  เกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์

  ElearningEng

  1. วิดีโอ 878 รายการ
  2. จำนวนการดูวิดีโอ 80,435
  3. สมาชิก 34
  4. เป็นสมาชิกเมื่อ 15 ต.ค. 2009
   
 • mekhong 02:00 on 02/04/2011 ลิงก์ถาวร | ตอบกลับ
  Tags: 10ปี ข้างหน้า, 2012, ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, ดาวเทียม, วิทยาศาสตร์, สัมนาโลกร้อน, หลักฐาน, เหตุผล, แผนที่, แม่น้ำโขง, แห้ง, NASA   

  ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา(สัมนาโลกร้อน_2012 กับเหตุผล หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ แม่น้ำโขงแห้ง10ปีข้างหน้า) 


  สัมมนา_ดร.อาจอง_ โลกร้อน_2012_ไทยรุ่ง_5/14

   
 • mekhong 01:31 on 02/04/2011 ลิงก์ถาวร | ตอบกลับ
  Tags: 44 องค์กร, , คัดค้าน, , ภาคอีสาน, , , , แม่น้ำโขง,   

  ข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำ โขง 44 องค์กร ค้าน เขื่อนไซยะบุรี ชี้กระบวนการเร่งรัด ไร้ผู้รับผิดชอบ 


  ข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำ โขง 44 องค์กร ค้าน เขื่อนไซยะบุรี ชี้กระบวนการเร่งรัด ไร้ผู้รับผิดชอบ
  โดย  ประชาธรรม สถานีข่าวประชาชน
  วันที่ 20 ม.ค. 2554 เวลา : 11:22 น.

  ขอขอบคุณภาพ จาก vmekongmedia

  วานนี้ (19 ม.ค. 54) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำโขง  เขียน จดหมายเพื่อแสดงความเห็นและข้อเรียกร้องต่อการจัด “เวทีรับฟังความความคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนได้เสียกรณีโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี” ถึง เลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และสำเนาส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติและแหล่งทุน ตัวแทนรัฐบาลไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทช.การช่าง และธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ 4 แห่งของไทย ที่บริษัทช. การช่างประกาศว่าจะกู้เงินเพื่อสร้างเขื่อนไซยะบุรีบนแม่น้ำโขงสายหลักในเขต ประเทศลาว ซึ่งมีการเสนออยู่ในขณะนี้

  จดหมาย เปิดผนึก

  เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำโขง

  19 มกราคม 2554

  เรื่อง         กระบวนการพิจารณาเขื่อนไซยะบุรีที่เป็นไปอย่างเร่ง รัด และปราศจากการ

  แสดงความรับผิดชอบที่แท้จริงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

  เรียน         ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

  สำเนาถึง   ตาม รายนามแนบท้าย

  ตามที่ ทางสปป.ลาว ได้แสดงเจตนาที่จะสร้าง เขื่อนไซยะบุรี ทางตอนเหนือของประเทศลาว  โดยขอให้คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (เอ็มอาร์ซี) นำโครงการดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการ “ประกาศเจตนา การรับฟังความคิดเห็น และข้อตกลงล่วงหน้า” (Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement – PNPCA) ภายใต้ข้อตกลงแม่น้ำโขง (Mekong Agreement) ปี 2538 ซึ่งประเทศไทยลงนามร่วมกันกับประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม นั้น

  เรา เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำโขง มีข้อเป็นห่วง ความเห็น และข้อเรียกร้อง ต่อกระบวนการการจัด “เวทีรับฟังความความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียกรณีโครงการไฟฟ้า พลังน้ำไซยะบุรี” ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะสำนักเลขานุการของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงของประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นใน 3 พื้นที่ริมแม่น้ำโขง ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และจังหวัดนครพนม ติดต่อกันในช่วงเวลาสั้น ๆ คือในวันที่ 22, 29 และ 31 มกราคมตามลำดับ ดังนี้

  1.กระบวนการจัดเวทีสาธารณะเป็นไปอย่าง เร่งรัด ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ และไม่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง คือจนถึงขณะนี้ ยังไม่ปรากฏว่ากรมทรัพยากรน้ำ ผู้จัดเวทีสาธารณะ ได้เปิดเผยขั้นตอนและรายละเอียดของเวทีที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมทั้งไม่มีการเปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่จำเป็น ซึ่งได้แก่ รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ของเขื่อนไซยะบุรี และรายงาน “การ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” (Strategic Environmental Assessment – SEA) ฉบับเต็ม ที่แปลเป็นภาษาไทยต่อประชาชนไทย โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามแนวแม่น้ำโขงที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการดัง กล่าว

  2.การพิจารณาโครงการเขื่อนไซยะบุรี ควรต้องทำหลังจากผลกระทบของเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักทั้งหมดได้รับการ พิจารณา และรับรู้รับฟังโดยกว้างขวางเสียก่อน ดังที่รายงาน “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระดับยุทธศาสตร์” (SEA) ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เอง ได้ชี้ให้เห็นว่า โครงการเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงสายหลักที่กำลังมีการเสนออยู่ในขณะนี้ จะก่อผลกระทบด้านนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ และสังคม ที่ร้ายแรง ทั้งที่เป็นผลกระทบภายในประเทศ และผลกระทบข้ามพรมแดน  ดัง นั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงและรัฐบาลในประเทศแม่น้ำ โขงทุกประเทศที่จะต้องเปิดเผบข้อมูลทั้งหมดของโครงการเขื่อนบนแม่น้ำโขงสาย หลักทุกโครงการ และจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงความเห็นต่อ โครงการเหล่านี้ในภาพรวม และโดยเฉพาะประชาชนผู้จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากแต่ละโครงการด้วย

  3.กระบวนการจัดเวทีสาธารณะ ซึ่งดำเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำเท่านั้น ทำให้มีความเป็นไปได้อย่างยิ่ง ที่ประเด็นสำคัญอื่น ๆ โดยเฉพาะประเด็นด้านพลังงานจะถูกละเลย ทั้งนี้ โครงการเขื่อนไซยะบุรี ตลอดจนเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักทั้งหมด ได้รับการโต้แย้งมาโดยตลอดว่า จะไม่เป็นประโยชน์ต่อระบบไฟฟ้าของไทย ซึ่งยังมีการคาดการณ์ความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มที่สูงเกินจริงมา โดยตลอด  ดังเห็นได้จากการที่ไฟฟ้าสำรองของไทยยัง อยู่ในระดับสูง โดยเขื่อนเหล่านี้จะกลายเป็นภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้บริโภค เนื่องจากเป็นเขื่อนที่มีกำลังผลิตพึ่งพาได้ ต่ำกว่ากำลังผลิตติดตั้งที่ระบุไว้อย่างมาก การพึ่งพาเขื่อนเหล่านี้จึงน่าจะเป็นการเพิ่มปัญหาให้กับระบบไฟฟ้าของไทย มากกว่าการสร้างความมั่นคง ทั้งนี้ ไฟฟ้าจากโครงการไซยะบุรีมีแนวโน้มที่จะมีราคาแพงกว่าพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ด้วย

  เราเห็นว่า กระบวนการจัดเวทีรับฟังความเห็นใด ๆ ก็ตามที่มีความหมาย ไม่อาจละเลยข้อถกเถียงด้านพลังงานเหล่านี้ได้

  4.จนถึงขณะนี้ หน่วยงาน และสถาบันอื่น ๆ ในประเทศไทย ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการเขื่อนไซยะบุรี  ซึ่งได้แก่ รัฐบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  บริษัท ช. การช่าง และธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ 4 แห่งที่กำลังพิจารณาเงินกู้แก่โครงการนี้ ยังไม่เคยชี้แจงข้อมูลหรือให้คำอธิบายที่สังคมไทยควรรับรู้ โดยเฉพาะในเรื่องความจำเป็นของโครงการเขื่อนไซยะบุรี และมาตรฐานด้านจริยธรรมหรือความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility) ของนักลงทุนและสถาบันการเงิน

  เรา เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำโขง ตามรายนามข้างล่างนี้ จึงเห็นว่า กระบวนการผลักดันให้เกิดการพิจารณาสร้างโครงการเขื่อนไซยะบุรี ที่กำลังดำเนินไปอย่างเร่งรัด มีลักษณะไม่โปร่งใส ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และปราศจากการแสดงความรับผิดชอบที่แท้จริงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงขอเรียกร้องให้ระงับการเร่งรัดกระบวนการใด ๆ ก็ตาม ที่จะนำไปสู่ความเห็นชอบให้ก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี รวมทั้งกระบวนการภายใต้การ “ประกาศเจตนา การรับฟังความคิดเห็น และข้อตกลงล่วงหน้า” (Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement – PNPCA) ไว้ จนกว่ากระบวนการนั้น ๆ จะดำเนินการภายใต้หลักการความโปร่งใส มีส่วนร่วมที่แท้จริงของภาคประชาชน มิฉะนั้นแล้ว โครงการย่อมขาดความชอบธรรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันโครงการ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม

  ขอแสดงความนับถือ

  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กปอพช.)
  กป.อพช. ภาคเหนือ
  กป.อพช. ภาคเหนือล่าง/กลาง
  กป.อพช. ภาคใต้
  โครงการฟิ้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง
  เครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยาแม่น้ำ โขง
  สมัชชาคนจน
  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
  มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
  โครงการพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต
  มูลนิธิบูรณะนิเวศ
  โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต
  สถาบันสันติประชาธรรม
  คณะทำงานวาระทางสังคม
  คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
  เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
  คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ
  เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบกรณีเหมือง แร่ทองคำสามจังหวัด (พิจิตร-พิษณุโลก-
  โครงการพัฒนาความเป็นธรรมเพื่อสังคมสุข ภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เพชรบูรณ์)
  มูลนิธิพัฒนา แรงงานนอกระบบ
  มูลนิธิพัฒนาอีสาน จังหวัดสุรินทร์
  เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคตะวันออก
  เครือข่ายพลังงานยั่งยืนจังหวัด สุรินทร์
  เครือข่ายผู้หญิงภาคอีสาน
  ศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร จังหวัดสุรินทร์
  เครือข่ายทรัพยากรดินน้ำป่าภาคเหนือตอน ล่าง
  โรงเรียนแม่น้ำโขง จังหวัดเชียงใหม่
  เครือข่ายผู้หญิงกับสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่
  Rainbow Dream Group จังหวัดเชียงใหม่
  สำนักข่าวประชาธรรม จังหวัดเชียงใหม่
  จากเครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์บนพื้นที่ สูง(คชส.) จังหวัดเชียงราย
  มูลนิธิศักยภาพเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่
  สมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เครือข่ายองค์กรชุมชนการจัดการทรัพยากร  ลุ่มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เครือข่ายการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำสาละ วิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  กลุ่มดอยหมอกเพื่อการพัฒนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เครือข่ายปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่
  มูลนิธิพะเยาเพื่อพัฒนา
  ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ
  คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.ชาติ)
  โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา จังหวัดตรัง
  เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคใต้
  ศูนย์กฏหมายและสิทธิชุมชน พื้นที่อันดามัน

  สำเนาถึง:

  นายสาธิต วงศ์หนองเตย
  รัฐมนตรีว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี ประเทศไทย
  คณะมนตรี (Council Committee) กรรมาธิการ แม่น้ำโขง

  นายลิม เคียน เฮา
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำและ อุตุนิยมวิทยา
  ประธานคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติ กัมพูชา

  นายสุวิทย์ คุณกิตติ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  ประธานคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

  นางเข็มแพง พลเสนา
  หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรน้ำและสิ่งแวด ล้อม (WREA)
  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ประธานคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติ สปป.ลาว

  ดร. ฟาม โก่ย เหวียน
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติ เวียดนาม
  คณะกรรมการร่วม (Joint Committee) กรรมาธิการแม่ น้ำโขง

  นายซิน นินี
  รองประธานคณะมนตรี/สมาชิกคณะกรรมการ ร่วม
  กรรมาธิการแม่น้ำโขง กัมพูชา

  นายโชติ ตราชู
  รองประธานคณะมนตรี/สมาชิกคณะกรรมการ ร่วม
  กรรมาธิการแม่น้ำโขง ประเทศไทย

  นางมอนมะนี น้อยบัวกอง
  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำและสิ่ง แวดล้อม สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่ง ชาติ สปป.ลาว

  ดร.เลอ ดัก จุง
  ผู้อำนวยการ  สมาชิกคณะกรรมการร่วม  คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติ เวียดนาม
  กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  นายจตุพร บุรุษพัฒน์   อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
  นางผกาวรรณ จุฟ้ามาณี  ผู้อำนวยการส่วนงานคณะกรรมการลุ่มแม่ น้ำโขง
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์
  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  คณะกรรมการบริษัท ช. การช่างจำกัด (มหาชน)
  นายอัศวิน คงสิริ          – ประธานกรรมการบริษัท
  นายปลิว ตรีวิศวเวทย์  – ประธานกรรมการบริหาร
  นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร
  นายดอน ปรมัตถ์วินัย
  นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ
  ดร. ภาวิช ทองโรจน์
  นายณรงค์ แสงสุริยะ
  นายประเสริฐ มริตตนะพร
  นายรัฐ สันตอรรณพ
  นายกำธร ตรีวิศวเวทย์
  ดร. อนุกูล ตันติมาสน์   ธนาคารพาณิชย์ของไทย
  นางกรรณิการ์ ชลิตอาภรณ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารไทยพาณิชย์
  นายชาติศิริ โสภณพนิช  กรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ
  นายบัณฑูร ล่ำซำ    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย
  นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารกรุงไทย

  กลุ่มผู้ให้ทุน (Development Partners) ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

  ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank [ADB])
  ธนาคารโลก (World Bank)
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ (ASEAN)
  ออสเตรเลีย , เบลเยียม  , เดนมาร์ก , สหภาพยุโรป  , ฟินแลนด์  , ฝรั่งเศส , เยอรมัน
  ญี่ปุ่น , เนเธอร์แลนด์  , นิวซีแลนด์ , สวีเดน ,สหรัฐอเมริกา

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
ตอบกลับ
e
แก้ไข
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
ยกเลิก
%d bloggers like this: