ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา(สัมนาโลกร้อน_2012 กับเหตุผล หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ แม่น้ำโขงแห้ง10ปีข้างหน้า) 


สัมมนา_ดร.อาจอง_ โลกร้อน_2012_ไทยรุ่ง_5/14