ข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำ โขง 44 องค์กร ค้าน เขื่อนไซยะบุรี ชี้กระบวนการเร่งรัด ไร้ผู้รับผิดชอบ


ข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำ โขง 44 องค์กร ค้าน เขื่อนไซยะบุรี ชี้กระบวนการเร่งรัด ไร้ผู้รับผิดชอบ
โดย  ประชาธรรม สถานีข่าวประชาชน
วันที่ 20 ม.ค. 2554 เวลา : 11:22 น.

ขอขอบคุณภาพ จาก vmekongmedia

วานนี้ (19 ม.ค. 54) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำโขง  เขียน จดหมายเพื่อแสดงความเห็นและข้อเรียกร้องต่อการจัด “เวทีรับฟังความความคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนได้เสียกรณีโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี” ถึง เลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และสำเนาส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติและแหล่งทุน ตัวแทนรัฐบาลไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทช.การช่าง และธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ 4 แห่งของไทย ที่บริษัทช. การช่างประกาศว่าจะกู้เงินเพื่อสร้างเขื่อนไซยะบุรีบนแม่น้ำโขงสายหลักในเขต ประเทศลาว ซึ่งมีการเสนออยู่ในขณะนี้

จดหมาย เปิดผนึก

เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำโขง

19 มกราคม 2554

เรื่อง         กระบวนการพิจารณาเขื่อนไซยะบุรีที่เป็นไปอย่างเร่ง รัด และปราศจากการ

แสดงความรับผิดชอบที่แท้จริงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เรียน         ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

สำเนาถึง   ตาม รายนามแนบท้าย

ตามที่ ทางสปป.ลาว ได้แสดงเจตนาที่จะสร้าง เขื่อนไซยะบุรี ทางตอนเหนือของประเทศลาว  โดยขอให้คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (เอ็มอาร์ซี) นำโครงการดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการ “ประกาศเจตนา การรับฟังความคิดเห็น และข้อตกลงล่วงหน้า” (Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement – PNPCA) ภายใต้ข้อตกลงแม่น้ำโขง (Mekong Agreement) ปี 2538 ซึ่งประเทศไทยลงนามร่วมกันกับประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม นั้น

เรา เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำโขง มีข้อเป็นห่วง ความเห็น และข้อเรียกร้อง ต่อกระบวนการการจัด “เวทีรับฟังความความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียกรณีโครงการไฟฟ้า พลังน้ำไซยะบุรี” ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะสำนักเลขานุการของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงของประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นใน 3 พื้นที่ริมแม่น้ำโขง ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และจังหวัดนครพนม ติดต่อกันในช่วงเวลาสั้น ๆ คือในวันที่ 22, 29 และ 31 มกราคมตามลำดับ ดังนี้

1.กระบวนการจัดเวทีสาธารณะเป็นไปอย่าง เร่งรัด ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ และไม่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง คือจนถึงขณะนี้ ยังไม่ปรากฏว่ากรมทรัพยากรน้ำ ผู้จัดเวทีสาธารณะ ได้เปิดเผยขั้นตอนและรายละเอียดของเวทีที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมทั้งไม่มีการเปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่จำเป็น ซึ่งได้แก่ รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ของเขื่อนไซยะบุรี และรายงาน “การ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” (Strategic Environmental Assessment – SEA) ฉบับเต็ม ที่แปลเป็นภาษาไทยต่อประชาชนไทย โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามแนวแม่น้ำโขงที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการดัง กล่าว

2.การพิจารณาโครงการเขื่อนไซยะบุรี ควรต้องทำหลังจากผลกระทบของเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักทั้งหมดได้รับการ พิจารณา และรับรู้รับฟังโดยกว้างขวางเสียก่อน ดังที่รายงาน “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระดับยุทธศาสตร์” (SEA) ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เอง ได้ชี้ให้เห็นว่า โครงการเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงสายหลักที่กำลังมีการเสนออยู่ในขณะนี้ จะก่อผลกระทบด้านนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ และสังคม ที่ร้ายแรง ทั้งที่เป็นผลกระทบภายในประเทศ และผลกระทบข้ามพรมแดน  ดัง นั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงและรัฐบาลในประเทศแม่น้ำ โขงทุกประเทศที่จะต้องเปิดเผบข้อมูลทั้งหมดของโครงการเขื่อนบนแม่น้ำโขงสาย หลักทุกโครงการ และจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงความเห็นต่อ โครงการเหล่านี้ในภาพรวม และโดยเฉพาะประชาชนผู้จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากแต่ละโครงการด้วย

3.กระบวนการจัดเวทีสาธารณะ ซึ่งดำเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำเท่านั้น ทำให้มีความเป็นไปได้อย่างยิ่ง ที่ประเด็นสำคัญอื่น ๆ โดยเฉพาะประเด็นด้านพลังงานจะถูกละเลย ทั้งนี้ โครงการเขื่อนไซยะบุรี ตลอดจนเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักทั้งหมด ได้รับการโต้แย้งมาโดยตลอดว่า จะไม่เป็นประโยชน์ต่อระบบไฟฟ้าของไทย ซึ่งยังมีการคาดการณ์ความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มที่สูงเกินจริงมา โดยตลอด  ดังเห็นได้จากการที่ไฟฟ้าสำรองของไทยยัง อยู่ในระดับสูง โดยเขื่อนเหล่านี้จะกลายเป็นภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้บริโภค เนื่องจากเป็นเขื่อนที่มีกำลังผลิตพึ่งพาได้ ต่ำกว่ากำลังผลิตติดตั้งที่ระบุไว้อย่างมาก การพึ่งพาเขื่อนเหล่านี้จึงน่าจะเป็นการเพิ่มปัญหาให้กับระบบไฟฟ้าของไทย มากกว่าการสร้างความมั่นคง ทั้งนี้ ไฟฟ้าจากโครงการไซยะบุรีมีแนวโน้มที่จะมีราคาแพงกว่าพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ด้วย

เราเห็นว่า กระบวนการจัดเวทีรับฟังความเห็นใด ๆ ก็ตามที่มีความหมาย ไม่อาจละเลยข้อถกเถียงด้านพลังงานเหล่านี้ได้

4.จนถึงขณะนี้ หน่วยงาน และสถาบันอื่น ๆ ในประเทศไทย ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการเขื่อนไซยะบุรี  ซึ่งได้แก่ รัฐบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  บริษัท ช. การช่าง และธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ 4 แห่งที่กำลังพิจารณาเงินกู้แก่โครงการนี้ ยังไม่เคยชี้แจงข้อมูลหรือให้คำอธิบายที่สังคมไทยควรรับรู้ โดยเฉพาะในเรื่องความจำเป็นของโครงการเขื่อนไซยะบุรี และมาตรฐานด้านจริยธรรมหรือความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility) ของนักลงทุนและสถาบันการเงิน

เรา เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำโขง ตามรายนามข้างล่างนี้ จึงเห็นว่า กระบวนการผลักดันให้เกิดการพิจารณาสร้างโครงการเขื่อนไซยะบุรี ที่กำลังดำเนินไปอย่างเร่งรัด มีลักษณะไม่โปร่งใส ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และปราศจากการแสดงความรับผิดชอบที่แท้จริงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงขอเรียกร้องให้ระงับการเร่งรัดกระบวนการใด ๆ ก็ตาม ที่จะนำไปสู่ความเห็นชอบให้ก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี รวมทั้งกระบวนการภายใต้การ “ประกาศเจตนา การรับฟังความคิดเห็น และข้อตกลงล่วงหน้า” (Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement – PNPCA) ไว้ จนกว่ากระบวนการนั้น ๆ จะดำเนินการภายใต้หลักการความโปร่งใส มีส่วนร่วมที่แท้จริงของภาคประชาชน มิฉะนั้นแล้ว โครงการย่อมขาดความชอบธรรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันโครงการ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม

ขอแสดงความนับถือ

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กปอพช.)
กป.อพช. ภาคเหนือ
กป.อพช. ภาคเหนือล่าง/กลาง
กป.อพช. ภาคใต้
โครงการฟิ้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง
เครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยาแม่น้ำ โขง
สมัชชาคนจน
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
โครงการพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต
มูลนิธิบูรณะนิเวศ
โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต
สถาบันสันติประชาธรรม
คณะทำงานวาระทางสังคม
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ
เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบกรณีเหมือง แร่ทองคำสามจังหวัด (พิจิตร-พิษณุโลก-
โครงการพัฒนาความเป็นธรรมเพื่อสังคมสุข ภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพชรบูรณ์)
มูลนิธิพัฒนา แรงงานนอกระบบ
มูลนิธิพัฒนาอีสาน จังหวัดสุรินทร์
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภาคตะวันออก
เครือข่ายพลังงานยั่งยืนจังหวัด สุรินทร์
เครือข่ายผู้หญิงภาคอีสาน
ศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร จังหวัดสุรินทร์
เครือข่ายทรัพยากรดินน้ำป่าภาคเหนือตอน ล่าง
โรงเรียนแม่น้ำโขง จังหวัดเชียงใหม่
เครือข่ายผู้หญิงกับสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่
Rainbow Dream Group จังหวัดเชียงใหม่
สำนักข่าวประชาธรรม จังหวัดเชียงใหม่
จากเครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์บนพื้นที่ สูง(คชส.) จังหวัดเชียงราย
มูลนิธิศักยภาพเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่
สมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เครือข่ายองค์กรชุมชนการจัดการทรัพยากร  ลุ่มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เครือข่ายการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำสาละ วิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กลุ่มดอยหมอกเพื่อการพัฒนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่
มูลนิธิพะเยาเพื่อพัฒนา
ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ
คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.ชาติ)
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา จังหวัดตรัง
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคใต้
ศูนย์กฏหมายและสิทธิชุมชน พื้นที่อันดามัน

สำเนาถึง:

นายสาธิต วงศ์หนองเตย
รัฐมนตรีว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี ประเทศไทย
คณะมนตรี (Council Committee) กรรมาธิการ แม่น้ำโขง

นายลิม เคียน เฮา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำและ อุตุนิยมวิทยา
ประธานคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติ กัมพูชา

นายสุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ประธานคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

นางเข็มแพง พลเสนา
หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรน้ำและสิ่งแวด ล้อม (WREA)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ประธานคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติ สปป.ลาว

ดร. ฟาม โก่ย เหวียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติ เวียดนาม
คณะกรรมการร่วม (Joint Committee) กรรมาธิการแม่ น้ำโขง

นายซิน นินี
รองประธานคณะมนตรี/สมาชิกคณะกรรมการ ร่วม
กรรมาธิการแม่น้ำโขง กัมพูชา

นายโชติ ตราชู
รองประธานคณะมนตรี/สมาชิกคณะกรรมการ ร่วม
กรรมาธิการแม่น้ำโขง ประเทศไทย

นางมอนมะนี น้อยบัวกอง
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำและสิ่ง แวดล้อม สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่ง ชาติ สปป.ลาว

ดร.เลอ ดัก จุง
ผู้อำนวยการ  สมาชิกคณะกรรมการร่วม  คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติ เวียดนาม
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายจตุพร บุรุษพัฒน์   อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
นางผกาวรรณ จุฟ้ามาณี  ผู้อำนวยการส่วนงานคณะกรรมการลุ่มแม่ น้ำโขง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ช. การช่างจำกัด (มหาชน)
นายอัศวิน คงสิริ          – ประธานกรรมการบริษัท
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์  – ประธานกรรมการบริหาร
นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร
นายดอน ปรมัตถ์วินัย
นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ
ดร. ภาวิช ทองโรจน์
นายณรงค์ แสงสุริยะ
นายประเสริฐ มริตตนะพร
นายรัฐ สันตอรรณพ
นายกำธร ตรีวิศวเวทย์
ดร. อนุกูล ตันติมาสน์   ธนาคารพาณิชย์ของไทย
นางกรรณิการ์ ชลิตอาภรณ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารไทยพาณิชย์
นายชาติศิริ โสภณพนิช  กรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ
นายบัณฑูร ล่ำซำ    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารกรุงไทย

กลุ่มผู้ให้ทุน (Development Partners) ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank [ADB])
ธนาคารโลก (World Bank)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ (ASEAN)
ออสเตรเลีย , เบลเยียม  , เดนมาร์ก , สหภาพยุโรป  , ฟินแลนด์  , ฝรั่งเศส , เยอรมัน
ญี่ปุ่น , เนเธอร์แลนด์  , นิวซีแลนด์ , สวีเดน ,สหรัฐอเมริกา