ข่าวการเสวนาเรื่องเขื่อนไซยะบุรี   ทีวีไทย 9 ธค. 53